รูปแบบรายงาน
รายงานด้าน School Mapping
ด้านโอกาส
ระยะทาง
สภาพภูมิศาสตร์
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
อัตราการออกกลางคัน
ด้านคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านประสิทธิภาพ
จำนวนักเรียน
จำนวนครูต่อนักเรียน
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ข้อสรุป
รายงาน GIS
แสดงโรงเรียนแม่เหล็ก
เครื่องมือในการคำนวณระยะทาง
รายงานแบบ 2 หน้าจอ
แสดงโรงเรียนโดยระบุจำนวนนักเรียน
แสดงโรงเรียนโดยระบุค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง
แสดงโรงเรียนตามพื้นที่แนวชายแดน (โรงเรียนชายขอบ)
แสดงโรงเรียนตามเขตพื้นที่
แสดงโรงเรียนตามประเภทโรงเรียน
แผนภูมิ ข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
1. แผนที่แสดงข้อมูลโรงเรียนทุกขนาด
2 แผนที่แสดงจำนวนโรงเรียน [ประถม มัธยม ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาพิเศษ]
3. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบ
4. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน
5. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนขาดแคลนแบบเรียน
6. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน
7. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กม. (เดินเท้า)
8. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กม. (พาหนะเสียค่าใช้จ่าย)
9. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กม. (พาหนะไม่เสียค่าใช้จ่าย)
10. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กม. (พาหนะจักรยานยืมเรียน)
11. แผนที่แสดงข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา
12. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม
13. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส
14. แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน